شيره خرما

شيره خرما احتمالاً عمومي ترين فرآورده مشتق شده از خرما مي باشد. كه از سه روش مختلف توليد مي شود.

۱- به صورت يك محصول جانبي تصادفي در زمان نگهداري كيسه هاي خرماهاي مرطوب از آن استخراج می گردد.

۲- در سطح خانه ها و روستاها بوسيله استخراج و جوشاندن عصاره (Juice).

۳- در مقياس نيمه صنعتي و كاملاً صنعتي.

در دو روش اول به دليل این كه با راندمان و كيفيت بهداشتي پايين همراه مي باشد مورد توجه نبوده و بايد به روش سوم كه توليد شيره خرما در مقياس نيمه صنعتي و كاملاً صنعتي است دقت و مطالعه نمود. شماي توليد شيره خرما در كارخانه هاي منطقه جنوب كشور به صورت زير مي باشد:

شیره خرما بخش اول

شماي توليد شيره

شرح نمودار

خلاصه اين نمودار بدين شرح است كه خرماي وارد شده به كارخانه با آب معمولي شستشو گرديده و آنگاه به ذرات ريز تبديل و وارد دستگاه ديفيوزر مي گردد. روش كار ديفيوزر بدين شرح بوده كه درون دستگاه خرما به نسبت ۵۰ :۵۰ با آب ۶۰ درجه سانتي گراد مخلوط گرديده و همزن هاي درون دستگاه ضمن مخلوط كردن تدريجي ذرات ريز خرما با آب آن را به سمت جلو نيز حركت مي دهد و به مرور مواد محلول از خرما استخراج گرديده و وارد آب مي گردد. كل زمان انجام اين فرآيند ۴۵ دقيقه بوده كه در نهايت از يك طرف دستگاه شيره خرما با بريكس ۱۸-۱۴ و از طرف ديگر تفاله خارج مي گردد.

شيره خرما وارد فيلتر صافي گرديده و ذرات با ابعاد ۵ ميلي متر و بزرگتر جدا مي گردد و تفاله نيز توسط يك دستگاه پرس، پرس گرديده و عصاره استخراجي آن دوباره به دستگاه ديفيوزر وارد مي شود. شيره صاف شده وارد فيلتر تحت خلاء گرديده و تحت فشار ۶/۶-۵/۰ ميلي متر جيوه فيلتر شده و شيره استحصالي جهت تغليظ وارد اواپراتورهاي چندگانه تحت خلاء شده تا در دماي كم تغليظ گرديده و به بريكس ۷۵ برسد.