شیره خرما بخش چهارم

شیره خرما بخش چهارم

در مقاله ” شیره خرما بخش چهارم ” به عوامل مؤثر در تولید شیره خرما پرداخته می شود.

مهمترين عوامل موثر در استخراج شيره از خرما عبارتند از:

  • درجه حرارت
  • PH و سختي آب
  • كيفيت خرما (تركيبات و اندازه ذرات ريز شده)
  • زمان استخراج
  • ميزان آب

كه در این مقاله ( شیره خرما بخش چهارم ) و بخش های بعدی مقالات شیره خرما به طور مختصر به عوامل فوق الذكر پرداخته مي شود.

  • زمان استخراج

هر قدر زمان تماس آب با ذرات خرما بيشتر باشد، استخراج مواد قندي نيز بيشتر خواهد بود. اما به همراه مواد قندي ساير اجزاء از جمله پكتين و مواد رنگي بيشتري نيز استخراج خواهد گرديد، كه اثرات منفي اين گونه مواد روي استحصال شيره قبلاً ذكر گرديد. لذا در انتخاب زمان استخراج شيره نيز مطالعات كافي بايد صورت پذيرد.

شیره خرما بخش چهارم

  • ميزان آب

هر چه نسبت آب به خرما زيادتر باشد، راندمان استخراج مواد از خرما بدرون شيره نيز بيشتر خواهد بود. اما بايد توجه داشت كه اين مسئله منجر به خروج مواد غير قندي و گاهاً با اثرات منفي نيز خواهد شد و از طرفي به دليل آنكه در مرحله تغليظ براي نيل به بريكس مشخص؛ بايد آب بيشتري تبخير شود، هزينه مضاعفي براي توليد كننده در بر خواهد داشت. لذا ميزان بهينه اين نسبت بايد مد نظر قرار گيرد.

طبق تحقيقات انجام گرفته ميزان بهينه اين نسبت وابسته به رطوبت خرما نيز مي باشد. بدين معنا كه هر قدر رطوبت خرما بيشتر باشد، درصد استخراج شيره با افزايش نسبت آب، افزايش بيشتري مي يابد. لذا بايد به اين امر توجه نمود كه از چه نوع خرمايي براي استخراج شيره استفاده مي شود. اگر خرما مرطوب باشد، ميزان آب كاربردي جهت نيل به درجه استخراج معين در مقابل خرماي خشك متفاوت مي باشد. بعد از استخراج شيره، عمليات فيلتر كردن و تغليظ انجام شده تا شيره اي با بريكس مورد نظر بدست آيد.

قسمت “میزان آب” ادامه دارد…

نگارش: دکتر امین کهن مو