موارد مصرف شیره خرما

موارد مصرف شیره خرما

يكي از موارد مصرف شیره خرما ، جايگزيني آن به جاي سوكروز در فرمولاسيون مواد غذائي است.

شيره خرما در تهيه كيك

گزارش گرديده كه در صورت استفاده از ۲۵% شيره خرما در تهيه كيك، محصول توليدي نسبت به نمونه شاهد كه از سوكروز به تنهائي استفاده شده داراي كيفيت بهتري بوده است. و از طرفي شيره خرما دماي ژلاتينه شدن نشاسته را به تاخير انداخته اما اين تاخير در مقايسه با سوكروز كمتر بوده است.

شيره خرما و شير گاو

همچنين در صورت اضافه كردن به نسبت ۶۰ به ۴۰ شيره خرما به شير گاو در اسيديته ۶/۶ مي توان نوشيدني تهيه نمود كه در دماي ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتي گراد به مدت ۱۶ هفته ماندگاري داشته و پس از آن رنگ محصول تيره شده و شكر آن كاسته مي گردد. از بين ارقام، رقم Ruzpiz مناسب اين محصول شناخته شده است.

 

شيره خرما و تولید نان

همچنين از شيره خرما مي توان مخمر نانوائي توليد نمود كه با توجه به عدم وجود كارخانه توليد مخمر نانوائي در جنوب كشور مي توان از اين ماده اوليه براي توليد مخمر نانوائي استفاده نمود. در حال حاضر مخمر نانوائي بيشتر از ملاس چغندر قند توليد مي گردد. در حاليكه طبق تحقيقات انجام گرفته راندمان عمل در صورت استفاده از شيره خرما بهتر و بيشتر خواهد بود. و در صورتي كه غلظت شكر mg/ml50 بوده و غلظت آمونيوم mg/ml2 باشد حداكثر توليد مخمر را خواهيم داشت.

موارد مصرف شیره خرما

طي تحقيقي از ضايعات خرماي درجه ۴ كشور، شيره خرما استحصال گرديده و به صورت شربت در فرآيند بيولوژيكي توليد خميرمايه بكار گرفته شده است. نتايج حاصله نشان داد كه پس از بهينه سازي تركيب محيط كشت، بهترين شرايط توليد در يك بيوراكتور منقطع با هوادهي ۵ ليتر بر دقيقه، دماي ۳۰ درجه سانتي گراد و دور همزدن ۵۰۰ دور بر دقيقه وPH  برابر ۴/۳  فراهم مي شود. و تحت شرايط مذكور در غلظت قند ۱۴ گرم بر ليتر پس از حدود ۲۷ ساعت ميزان بازده توليد به ۵۰% رسيده كه نشان دهنده حداكثر بازدهي در طي آزمايش ها است.

جرم توده سلولي نزديك به ۹ گرم بر ليتر و قند باقيمانده در محيط ناچيز بوده است. همچنين عوامل مهمي كه باعث بازدارندگي رشد مخمر در محيط گردد مشاهده نشده بود. علاوه بر آن در برخي شرايط با توجه به وجود مواد با ارزش در تركيب خرما نظير عناصر معدني، راندمان توليد در مقايسه با قندهاي ديگر از جمله گلوكز بالاتر است.

نگارش: دکتر امین کهن مو